Διεύθυνση: Όθωνος 17, Λαμία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22310 67312

LE GOURMET - UCERT & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Η LE GOURMET σε συνεργασια με τη UCERT είναι αποκλειστικός συνεργάτης προώθησης του Πανεπιστημίου Frederick για την προώθηση Προγραμμάτων Σπουδών του στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν πέντε Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Κάνε το μεγάλο σου βήμα με το Πανεπιστήμιο FREDERICK

ΔΟΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Frederick ακολουθεί διεθνείς πρακτικές σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση του. Το ανώτατο διοικητικό σώμα του Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο το οποίο έχει την ευθύνη της διοίκησης για όλα τα μη ακαδημαϊκά θέματα.

Το ανώτατο ακαδημαϊκό σώμα του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος. Η Σύγκλητος έχει την ευθύνη των ακαδημαϊκών λειτουργιών του Πανεπιστημίου, δηλαδή της διδασκαλίας, των προγραμμάτων σπουδών, της προώθησης της επιστημονικής έρευνας και οποιαδήποτε άλλη ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Της Συγκλήτου προΐσταται ο Πρύτανης ο οποίος εκλέγεται από όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Σε όλα τα σώματα του Πανεπιστημίου μετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών που εκλέγονται από την φοιτητική κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο είναι ακαδημαϊκά οργανωμένο σε πέντε Σχολές:

 • Πολυτεχνική Σχολή
 • Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών
 • Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών
 • Σχολή Επιστημών Υγείας

Οι Σχολές οργανώνονται σε Τμήματα και συνολικά στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 14 Τμήματα. Τα Τμήματα είναι υπεύθυνα για την προσφορά των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα προσφέρονται δια-τμηματικά και δια-σχολικά προγράμματα.

Στα Τμήματα υπηρετούν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από επιστήμονες που διακρίθηκαν σε Πανεπιστήμια, της Ελλάδας, της Ευρώπης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών με πολύχρονη διδακτική πείρα και πλούσιο ερευνητικό έργο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί με βάση το σχετικό νόμο περί ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα προγράμματα σπουδών του αξιολογούνται και εγκρίνονται από ειδική επιτροπή, την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.), που διορίζεται από την Κυβέρνηση. Η Επιτροπή αυτή έχει και τη γενικότερη εποπτεία της λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η απόφαση λήφθηκε στη βάση της έκθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην οποία καταγράφεται η πορεία ανάπτυξης και η πρόοδος του Πανεπιστημίου από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2011, περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο λειτουργούσε με αρχική άδεια λειτουργίας.

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πανεπιστήμιο Frederick από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 λειτουργεί διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι διδακτορικές σπουδές είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να απονέμει ένα πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για την επιτυχία αυτή.

Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού έτυχε ενδελεχούς αξιολόγησης, αναγνωρίστηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι Σχολές και Τμήματά του, ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων

Το πενταετές δίπλωμα Αρχιτεκτονικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων, με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Article21(7) of Directive 2005/36/EC Qualifications of Architects).

Αναγνώριση από επαγγελματικά σώματα

Τα προγράμματα σπουδών χαίρουν και της αντίστοιχης επαγγελματικής αναγνώρισης από τα πιο κάτω επαγγελματικά σώματα. Η αναγνώριση από τα επαγγελματικά σώματα έχει εξέχουσα σημασία για τους απόφοιτούς αφού σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για το δικαίωμα εξάσκησης επαγγέλματος.

Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτικής Κύπρου.

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) αναγνώρισε όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Το πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ο επαγγελματικός τίτλος Νοσηλευτής/(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής με βάση σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Annex V, point 5.2.2 of Directive 2005/36/EC)

Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 9 και 8 από τα 14 γραπτά του ACCA αντίστοιχα. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ACCA.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής Εκπαίδευσης εγγράφονται στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών απαλλάσσονται σε 8 από τα 15 γραπτά του ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales – Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας).

Association of International Accountants (AIA)

Οι απόφοιτοι από τα προγράμματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απαλλάσσονται σε 12 από τα 16 γραπτά του ΑΙΑ.

Institute of Chartered Shipbrokers

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών απαλλάσσονται από αριθμό εξετάσεων του ICS.

Απονομή των ECTS Label και Diploma Supplement Label

Το Πανεπιστήμιο Frederick ακολουθεί διεθνείς πρακτικές σε σχέση με την οργάνωση και διοίκηση του. Το ανώτατο διοικητικό σώμα του Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο το οποίο έχει την ευθύνη της διοίκησης για όλα τα μη ακαδημαϊκά θέματα.

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012, απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick το ECTS Label, ως υψηλότερη ένδειξη αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άριστη εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS). Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ανάμεσα σε άλλα 23 πανεπιστήμια απ’ όλη την Ευρώπη, που παρέλαβαν το ECTS Label αυτή τη χρονιά. Το ECTS είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστημα για τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζόμενο στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται να συμπληρώσει επιτυχία του προηγούμενου έτους, όταν στο Πανεπιστήμιο Frederick απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Diploma Supplement Label, μια αναγνώριση για το εξαιρετικό έργο του Πανεπιστημίου στην υλοποίηση του Diploma Supplement. Το Diploma Supplement είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω του οποίου παρέχεται διαφάνεια και διευκολύνεται η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων, καθώς και η κινητικότητα των φοιτητών.

Και οι δύο αυτές αναγνωρίσεις δίνουν στο Πανεπιστήμιο Frederick μια εξέχουσα θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και το καθιερώνουν ως έναν πλέον αξιόπιστο εταίρο στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή συνεργασία.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μέσα από τη συνεχή του επιδίωξη για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Frederick φροντίζει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των διάφορων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί σε δύο πόλεις, στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο επενδύει αρκετά εκατομμύρια στην ανάπτυξη της κτιριακής υποδομής για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο έχει σχεδόν διπλασιάσει το εμβαδόν των κτιριακών εγκαταστάσεών του, που περιλαμβάνουν το νέο κτίριο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, την αγορά και ενοικίαση κτιρίων για γραφειακές ανάγκες διδακτικού προσωπικού και διδακτορικών φοιτητών και επιστημόνων, την ανέγερση του νέου υπερσύγχρονου εργαστηρίου Μηχανικής, και τη δημιουργία άλλων χώρων για στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών. Επίσης, έχει ήδη δοθεί άδεια επέκτασης του κτιρίου του Παραρτήματος Λεμεσού με έναν επιπλέον όροφο για κάλυψη αναγκών σε εργαστήρια και αίθουσες σεμιναρίων.

Κτίριο Λειτουργία
Κτίριο Διαλέξεων Λευκωσίας Γραφείο προεδρίας του Πανεπιστημίου, γραφεία υπηρεσιών, αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια υπολογιστών, εργαστήρια Σχολής Επιστημών Υγείας, στούντιο, γυμναστήριο.
Νέα Πτέρυγα Πρυτανεία, γραφεία προσωπικού, αίθουσες σεμιναρίων, καφετέρια φοιτητών
Κτίριο Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη, γραφεία προσωπικού, αίθουσες συνεδριάσεων, εστιατόριο
Κτίριο Δημοκρίτου Ερευνητικά εργαστήρια, γραφεία προσωπικού, υπηρεσίες
Τμήμα Αρχιτεκτονικής Αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, στούντιο, γραφεία προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτονικής
Εργαστήρια Μηχανικής Ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Κτίριο CYTA Γραφεία Προσωπικού και διδακτορικών φοιτητών
Κτίριο Λεμεσού Γραφεία υπηρεσιών και διδακτικού, αίθουσες διαλέξεων, εργαστήρια υπολογιστών, ερευνητικά και διδακτικά εργαστήρια, στούντιο, καφετέρια για τις ανάγκες του Παραρτήματος Λεμεσού
distance
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ένας από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Frederick είναι η ανάπτυξη και η μεταφορά της γνώσης μέσω δραστηριοτήτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της θέσης του ως ερευνητικός οργανισμός διεθνούς κύρους, με σημαντική συνεισφορά στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, προς όφελος της τοπικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, είτε οργανωμένο σε διεπιστημονικές ομάδες είτε ατομικά, συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων συνυφασμένο με τα επιστημονικά πεδία εξειδίκευσής του. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου είναι οι ακόλουθοι:

 • Αειφόρος Ανάπτυξη & Περιβάλλον
 • Δημόσια Υγεία
 • Εκπαίδευση & Πολιτισμός
 • Ενέργεια
 • Εφαρμοσμένες Τέχνες & Αρχιτεκτονική
 • Ηλεκτρολογία & Ηλεκτρονική Μηχανική
 • Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία
 • Μηχανολογία, Υλικά & Οργάνωση Παραγωγής
 • Πολιτική & Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ερευνητικά Προγράμματα και Δίκτυο Συνεργασιών

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποτελεί ένα από τους κυριότερους ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Τα τελευταία 10 χρόνια το Frederick συμμετείχε σε περισσότερα από 110 ερευνητικά προγράμματα. Η επιλογή των προγραμμάτων αυτών έγινε μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες και έτυχε χρηματοδότησης από φορείς όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, κα.


Η συνολική χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών υπερβαίνει τα 80 εκ. ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός συμμετοχής του Πανεπιστημίου Frederick ξεπερνά τα 9 εκ. ευρώ. Πέραν των ερευνητικών προγραμμάτων, προσωπικό του Πανεπιστημίου μπορεί να συμμετέχει σε συμβουλευτικές επιτροπές ή να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προωθώντας έτσι τη διάχυση της γνώσης.

Για την στήριξη των ερευνητικών αυτών δραστηριοτήτων το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο δίκτυο συνεργασιών που σκοπό έχει να προάγει την επιστημονική έρευνα και τη μεταφορά της γνώσης στην κοινωνία και την οικονομία. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί συνεργασίες με πέραν από 70 πανεπιστήμια σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Η.Π.Α., την Κίνα, και άλλες. Επίσης, συνεργάστηκε με πέραν από 100 οργανισμούς που συμπεριλαμβάνουν, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολυεθνικές.


Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής του Πανεπιστημίου, ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, είναι η στελέχωσή του με άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό. Για το λόγο αυτόν, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει θεσμοθετήσει υψηλά ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης και αυστηρές διαδικασίες για πρόσληψη ή για ανέλιξη μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα κριτήρια και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από το Πανεπιστήμιο Frederick συνάδουν με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζονται στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και είναι σε γενικές γραμμές ίδια με αυτά που εφαρμόζονται και σε ξένα πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση. Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Frederick με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη διασφαλίζει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες στην εκπαίδευση και την έρευνα και παρέχει οικονομικά και άλλα οφέλη προς το ακαδημαϊκό προσωπικό της ίδιας κλίμακας με αυτά που παρέχονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Με τα πιο πάνω μέτρα το Πανεπιστήμιο Frederick επιδιώκει την προσέλκυση υψηλής στάθμης ακαδημαϊκού προσωπικού για κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του αναγκών.

Στο Πανεπιστήμιο το εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται στισ παρακατω κατηγορίες:

 • Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
  • Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Επίκουρος Καθηγητής
  • Λέκτορας
 • Επισκέπτες Καθηγητές – Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
 • Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

[contact-form-7 id="1545"]